Virkojen toimenkuvat

Puheenjohtaja

Johtaa yhdistyksen toimintaa. Puheenjohtaja kutsuu koolle kokoukset, valmistelee esityslistan ja valmistelee kokoustilan. Hän johtaa puhetta kokouksissa ja jakaa töitä sekä seuraa, että sovituista tehtävistä vastaavat henkilöt hoitavat hommansa.

Keväällä kirjoittaa toimintasuunnitelman, varmistaa tilikertomuksen ja talousarvion valmistumisen ja vuoden lopuksi kirjoittaa toimintakertomuksen. Tärkeä tehtävä puheenjohtajalle on myös edustaa yleisesti ainejärjestöä muille järjestöille ja laitokselle päin ja osallistua tiedekuntajärjestön tms. pj-tapaamisiin.

Varapuheenjohtaja

Vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen toiminnasta ja sen laadusta. Varapuheenjohtaja avustaa puheenjohtajaa tehtävissä tarpeen mukaan ja johtaa kokouksia, jos puheenjohtaja on estynyt.

Sihteeri

Osallistuu yhdistyksen kokouksiin, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa. Hän kirjoittaa kokousten pöytäkirjat 2 viikon kuluessa ja toimittaa ne yhdistyksen sähköpostilistalle luettavaksi. Tulostaa hyväksytyt pöytäkirjat ja hoitaa niihin tarvittavat nimikirjoitukset sekä arkistoi allekirjoitetut pöytäkirjat omaan sihteerikansioonsa

Tiedottaja

Ottaa hallituksen kokouksissa tulevien tapahtumien päivämäärät ylös ja tiedottaa näistä yhdistyksen sosiaalisissa medioissa. Muistuttelee sähköpostin ja somen välityksellä sitsi-ilmoittautumisista sekä tulevista tapahtumista. Hoitaa myös yhdistyksen someilmettä ja hallinnoi sähköpostilistaa.

Taloudenhoitaja

Hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja tekee vuoden lopussa tilinpäätöksen. Hoitaa myös yhdistyksen tiliä, maksaa laskut sekä ihmisten toimittamat ja puheenjohtajan hyväksymät kulukorvaukset. Hän pitää yllä VV:n jäsenrekisteriä ja tuo hallituksen kokouksiin ajankohtaiset tiedot taloustilanteesta eli talousarvion ja siihen verrattavan toteuman.

Kansainvälisyys- ja yhdenvertaisuusvastaava

Välittää kansainvälisyys- ja kehitysyhteistyötiedotteita VVläisille ja esittelee VV:tä MMYLin Suomi Nightissa.
Voi ideoida muitakin tapahtumia kuten vaihtareihin tutustumista kiinnostuksensa mukaisesti. Seuraa Viikki International -ryhmää ja MMYL English -sähköpostilistaa. Huolehtii yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa VV:n toiminnassa ja ottaa asian esille hallitukselle tarvittaessa. Osallistuu ulkomaan ekskursion järjestämiseen.

Tapahtumavastaava

Suunnittelee tulevan vuoden tapahtumakalenterin puheenjohtajan kanssa ja pitää huolta, että se toteutuu.
Koordinoi tapahtumien järjestämistä. Seuraa Facebookin kautta mm. approjen ja speksien ajankohtia ja tiedottaa niistä eteenpäin. Huolehtii, että VV:n perinteiset (ystävänpäiväsitsit, peli-illat, Lammassaaren piknik, pikkujoulut yms.) tai muuten suositut tapahtumat hoidetaan. Käy HYY:n Alina-sali koulutuksen.

Opintovastaava

Päätehtävänä opintovastaavalle on oppiainetapaamisen järkkääminen, eli ajankohdan sopiminen laitoksen henkilökunnan kanssa, paikan varaaminen ja tilaisuudesta tiedottaminen listoilla. Tekee myös muistiinpanot tapaamisesta ja lähettää ne jälkeenpäin VV:n listalle. Opintovastaava osallistuu MMYL:n opintovastaavien tapaamisiin ja tiedottaa tarvittaessa VV:lle käsiteltävistä asioista.

Yrityssuhdevastaava

Järjestää yritysvierailuja vähintään kahdesti vuodessa, ja osallistuu koti- ja ulkomaanekskursioiden yritysvierailujen järjestämiseen. Hän pitää silmät auki esimerkiksi sähköpostilistoille tulevista työtarjouksista, jotka voisivat kiinnostaa VVläisiä ja tiedottaa näistä eteenpäin.isessä

Vapaa-aikavastaava

Seuraa opiskelijaliikunnan mahdollisuuksia ja tiedottaa niistä VV:läisille. Järjestää yhden kulttuuritapahtuman ja yhden urheilutapahtuman vuodessa. Järjestää muuta vapaa-ajantoimintaa omien kiinnostuksen kohteiden ja toiveiden mukaisesti ja hoitaa näin VV:läisten virkistystä.

Herkkuvastaava

Tapahtumien ruokatarjoilun järjestäminen esimerkiksi pikkujouluihin ja kokouksiin. Herkkuvastaava vastaa sitsiruokien suunnittelusta ja ruuanlaiton organisoinnista paikan päällä.

Regulaattorivastaava

Huolehtii mahdollisen juomapuolen järjestämisestä VV:n tapahtumiin, erityisesti pikkujouluihin ja sitseille. Huolehtii juomien myynnin organisoinnista, jos tapahtumavastaava tai muu tapahtuman järjestäjä pyytää. Tarvittaessa avustaa tapahtumien järjestämisessä.

Fuksi- ja abivastaava

VITA:n fuksiohjelman suunnittelussa mukana toimiminen. VV:n ja fuksien välisestä yhteistyöstä sekä mainostamisesta vastaaminen. VV:n fuksi-tapahtuman järjestäminen. Yleensä fuksivastaava hakee myös tuutoriksi.

AGERE-maisteriopintovastaava

Huolehtii yhteydenpidosta maisteriopiskelijoiden kanssa ja pitää yhteyttä heidän ja laitoksen välillä. Päätehtävänä on AGERE-maisteriin liittyvän oppiainetapaamisen järkkääminen.

Ympäristövastaava

Vastaa VV:n ympäristöohjelmasta ja seuraa sen päivittämisen tarvetta. Huolehtii myös, että ympäristöohjelmassa mainitut seikat toteutuvat yhdistyksen toiminnassa esim. kierrätys tapahtumissa. Huolehtii yliopiston ympäristöasioista tiedottamisesta yhdessä tiedottajan kanssa, esim. kampanjoista tai uudistuksista.

Nettisivuvastaava

Päivittää VV:n nettisivuja ja huolehtii, että niillä oleva tieto on ajantasaista. Mahdollisuuksien mukaan pitää blogia aktiivisena. Yhdessä tiedottajan kanssa muokkaa nettisivuja vastaamaan VV:n visiota.

Pikku-Regulaattorit

Auttavat muuta hallitusta ja toimihenkilöitä tarvittaessa kokousten ja muiden tapahtumien järjestämisessä.