Säännöt

Tältä sivulta löydät yhdistyksemme säännöt. Näiden lisäksi VV:llä on myös erillinen merkkiohjesääntö, johon pääset viereisestä linkistä.

Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry säännöt:

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jäsenillä on oikeus esittää asiansa myös ruotsiksi tai englanniksi.


TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteisiä etuja, pitää yhteyttä oppialalta valmistuneisiin sekä toiminnallaan herättää, ylläpitää ja laajentaa harrastusta oppialan kysymyksiin jäsenten keskuudessa.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, järjestää keskustelutilaisuuksia ja ekskursioita sekä pitää yhteyttä alan työnantajiin ja alaa lähellä oleviin järjestöihin.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.


JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia-, kannattaja- ja kunniajäseniä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta.


Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä kaikki Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry:n toiminnan tukemisesta kiinnostuneet.


Lisäksi yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä sellaisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.


Yhdistyksen varsinaiseksi- ja kannattajajäseneksi liityttäessä on maksettava kausittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu. Kuluvan kauden jäsenmaksu tulee olla maksettuna 31.12. mennessä, muussa tapauksessa henkilön katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.


10§

Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai sen muille jäsenille. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotulle henkilökohtaisesti.


HALLITUS

11§

Yhdistystä edustaa ja sen juoksevia asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja tiedottaja sekä 1 muu jäsen ja 2 varajäsentä. Hallituksen jäseninä voivat toimia ainoastaan yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Hallituksen kokous voidaan järjestää lähitapaamisena, etäyhteyksin tai hybridinä. Hallituksen jäsenen halutessa erota tehtävästään nimittää yhdistyksen kokous tarvittaessa hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen.


MUUT TOIMIHENKILÖT

12§

Hallituksen kokous voi toiminnan niin vaatiessa nimittää toimihenkilöitä sekä heidän avukseen toimikuntia ja apulaisia.


13§

Yhdistyksen toimintaa valvoo esihenkilö, jonka tulee olla akateemisen loppututkinnon suorittanut Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö. Lisäksi esihenkilö toimii yhdistyksen ja Helsingin yliopiston välisenä yhdyshenkilönä.


YHDISTYKSEN KOKOUS

14§

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen sähköpostilistalla viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää lähitapaamisena, etäyhteyksin tai hybridinä. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä esitysoikeus. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Äänestyksissä kaikilla jäsenillä on yksi ääni, paitsi talousasioissa ja henkilövaaleissa, joissa äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli kaksi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii, on äänestys suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit ja suljettu lippuäänestys arvalla, muutoin ratkaisee puheenjohtajan mielipide.


15 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun viimeistä päivää.

Kevätkokouksessa:

 • kokouksen avaus
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – kokousvirkailijoiden valinta
 • esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • muut esille tulevat asiat

16 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun aikana. Syyskokouksessa:

 • kokouksen avaus
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – kokousvirkailijoiden valinta
 • esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
 • valitaan yhdistyksen esimies
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 • muut esille tulevat asiat

Valitut toimihenkilöt ottavat tehtävänsä vastaan uuden toimi- ja tilikauden alkaessa tammikuun 1. päivänä.

17 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille yksin.


TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS

19 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajat voivat suorittaa ylimääräisen toiminnantarkastuksen milloin katsovat sen aiheelliseksi tai milloin yhdistys niin määrää.

TUNNUKSET

20 §

Yhdistyksen tunnuksista määrätään tarkemmin merkkiohjesäännössä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

21 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

22 §

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä päätösvaltaisissa kokouksissa 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

23 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.